Glaucoma (tăng nhãn áp)

2 thoughts on “Glaucoma (tăng nhãn áp)

  • Glocom góc đóng hay gặp ở người châu Á do người châu Á có:độ cong giác mạc nhỏ, tiền phòng nông, góc tiền phòng hẹp, kích thước thể thủy tinh khá lớn so với nhãn cầu.
    Có lẽ trong video ad nên sửa lại chi tiết này, bản gốc họ nói "Glocom góc mở phổ biến hơn cả" là do họ là người châu Mỹ nên các đặc điểm giải phẫu của mắt khác người châu Á mình dẫn đến thể Glocom góc mở phổ biến hơn!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *